Kdo zpracovává Vaše údaje?

Služba Manjoyka, fungující pod zaštítěním Diakonie Apoštolské církve
IČ: 26521385 se sídlem Polní 1105/15, 737 01 Český Těšín

kontaktní e-mail: manjoyka@manjoyka.cz
-v textu jako „my“ či „správce“ nebo „organizace“.

Co je to osobní údaj a co znamená zpracování osobních údajů?


Osobním údajem je prakticky jakákoli informace, která dokáže žijící fyzickou osobu identifikovat přímo nebo jejím účelem je dosažení takové osoby. Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk, telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná pouze o tyto osobní údaje – biometrické údaje, členství v odborové organizaci/politické straně, etnický původ, filozofické vyznání, genetické údaje, informace o odsouzení a trestní delikty, náboženské vyznání, politické názory, rasový původ sexuální orientace/život, zdravotní stav).

Zpracováním osobních údajů se rozumí systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji za určitým účelem. Činností dle předchozí věty je zejména: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?


Abychom Vám mohli posílat e-maily, které si v našich kontaktních formulářích objednáte, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje:

Obecné osobní údaje:

  • jméno
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • město

V případě zasílání knih či nahrávek automatizovaným systémem také:

  • adresu
  • stát

Pokud se rozhodnete přidat k týmu dárců, pak také:

Datum narození

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli komunikovat a zasílat Vám objednaný obsah.

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?


V rámci kontaktních formulářů zpracovává správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem zasílání elektronické komunikace, zpráv a odkazů na elektronické publikace. Uchování a zpracování osobních údajů se provádí za výše uvedeným účelem po dobu 7 let od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
Jméno a e-mailová adresa budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi vámi a námi.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost může zpracovávat i poskytovatel softwaru a souvisejících služeb SmartSelling a.s., IČ: 29210372, vedený u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 7559, zastoupený Kateřinou Fišerovou jako předsedkyní představenstva a se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?


Máte právo na:
a) přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:
i. za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
ii. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,
iii. jak dlouho budou uchovávány,
iv. komu budou zpřístupněny,
v. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

b) přesnost – pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: manjoyka@manjoyka.cz a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.

c) výmaz – Vaše osobní údaje vymažeme pokud:

i. se odhlásíte z odebírání našich e-mailů (v zápatí každého hromadného e-mailu je k tomu uveden odkaz).nebo
ii. odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.
nebo
iii. vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.
nebo
iv. nám takovou povinnost ukládá právní předpis.

d) vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu. e) na omezení zpracování – Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese manoyka@manjoyka.cz

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb a webhostingu).

Vaše osobní údaje mohou být rovněž předávány orgánům veřejné správy a soudům, to však pouze za předpokladu, že tak stanoví zvláštní právní předpis, nebo k tomu dáte výslovný souhlas.

Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.

Kam se můžete obrátit, máte-li dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy?


Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese manjoyka@manjoyka.cz a vše společně vyřešíme.

Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti naleznete zde – https://www.uoou.cz/.

Co dalšího bystě měli vědět?


V rámci činností zpracování osobních údajů, které při naší činnosti provádíme, nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování.

Vaše osobní údaje nejsou zpřístupňovány žádným subjektům usazeným mimo území Evropské unie.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto jiné webové stránky (jako YouTube) mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 12.3.2024